Neidio i'r prif gynnwy

Ymateb i drawma

Ymatebion i straen trawmatig

Mae profiadau trawmatig yn gallu arwain at emosiynau cryf ac ymatebion corfforol cryf ymysg plant a phobl ifanc. Gallai hyn gynnwys teimladau llethol o ofn, braw ac o fod yn ddi-help, ynghyd â symptomau seicolegol annymunol gorbryder a phanig eithafol.

O weld y rhain drwy "lens trawma", mae'r meddyliau, y teimladau a'r ymddygiadau hyn yn ymatebion dealladwy i ddigwyddiadau trawmatig, sef ymdrechion plentyn i oroesi a cheisio gwneud synnwyr o ddigwyddiadau sydd yn aml yn frawychus ac yn ddryslyd.

Gall ymatebion i ddigwyddiadau trawmatig fod yn wahanol a gallan nhw amrywio o ymatebion straen trawmatig cymharol ysgafn i ddifrifol. Bydd llawer yn gwella gyda chymorth a chefnogaeth teulu, ffrindiau a'r gymuned. Gall babanod, plant bach, plant a phobl ifanc ddatblygu ymatebion i straen trawmatig a gall yr ymatebion hyn amrywio yn dibynnu ar oedran a lefel ddatblygiadol y plentyn. Gall straen trawmatig effeithio'n sylfaenol ar fywyd pob dydd plentyn a'i allu i weithredu. Gall ymatebion i straen trawmatig amrywio ac maen nhw’n wahanol ymysg babanod ifanc iawn, plant a phobl ifanc (gweler y tab Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD)/Anhwylder Straen Wedi Trawma Cymhleth (CPTSD)). Mae’r canlynol yn gallu bod yn ymatebion yn sgil gweld neu gael profiad o ddigwyddiadau trawmatig.

 • Diffyg cwsg a hunllefau
 • Meddwl am y digwyddiad trawmatig drwy'r amser
 • Osgoi pobl, lleoedd, gweithgareddau, arogleuon, gwrthrychau neu unrhyw beth sy’n atgoffa o'r trawma
 • Teimlo'n ofnus ac yn wyliadwrus
 • Teimlo trallod yn sgil sbardunau'r digwyddiad trawmatig
 • Effaith ar y gallu i ganolbwyntio a chadw gwybodaeth.  Gall y rhain effeithio ar y gallu i ddysgu
 • Diffyg awydd mynd i'r ysgol
 • Teimlo cymysgedd o emosiynau gan gynnwys dicter, tristwch, cywilydd neu euogrwydd
 • Symptomau corfforol fel poenau, pen tost neu stumog dost
 • Ail-ymweld â'r trawma trwy ôl-fflachiadau neu hunllefau fel petai'n dal i ddigwydd yn y presennol
 • Glynu wrth bobl yn fwy a’r angen am fwy o sicrwydd
 • Bod yn fwy anniddig
 • Dweud pethau hunanfeirniadol
 • Ymddwyn fel plentyn iau, a hynny’n gymdeithasol, yn ymddygiadol neu'n wybyddol
 • Colli annibyniaeth flaenorol
 • Mynegi meddyliau am hunanladdiad neu hunan-niweidio
 • Mae’n bosib y bydd plant hŷn yn camddefnyddio cyffuriau neu alcohol, yn ymddwyn mewn ffyrdd peryglus neu fyrbwyll, neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol sydd ddim yn iach.

Mae ymatebion i ddigwyddiadau trawmatig yn gallu amrywio o fod yn gymharol fach ac ysgafn i fod yn ddifrifol, ac maen nhw’n gallu effeithio ar iechyd meddwl, ymddygiad, gweithrediad cymdeithasol ac addysgol, ac ar iechyd a lles corfforol.

Iechyd meddwl

Mae dau ddiagnosis iechyd meddwl sy'n gysylltiedig â phrofi digwyddiadau trawmatig, sef Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ac Anhwylder Straen Wedi Trawma Cymhleth (CPTSD) (Am ragor o wybodaeth am y rhain, gweler y tab Adnoddau)

Mae’n bosib bod anawsterau iechyd meddwl eraill yn bodoli hefyd, gan gynnwys gorbryder, iselder a galar estynedig. Mae’n bosib y bydd y risg o hunan-niweidio a hunanladd yn uwch.

Ymddygiad

Mae’n bosib bod problemau eraill o ran ymddygiad hefyd, fel ymddygiadau heriog neu wrthwynebol ac anhwylder ymddygiad.

Gweithrediad cymdeithasol ac addysgol

Efallai y bydd hyn yn effeithio ar weithrediad cymdeithasol. Mae 1 o bob 2 berson ifanc iau na 18 oed gydag Anhwylder Straen Wedi Trawma yn wynebu arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd. Dydy 1 o bob 4 o bobl ifanc gydag Anhwylder Straen Wedi Trawma ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.

Iechyd corfforol

Mae llawer o blant ifanc sydd wedi dioddef trawma’n dioddef o symptomau corfforol, fel pen tost a stumog dost, ac mae astudiaethau'n nodi cynnydd yn y risg o ddatblygu anhwylderau bwyta, poen cronig a phroblemau cyhyrysgerbydol.

Mae trawma’n gallu cael effaith hirdymor.

Mae rhai pobl ifanc sydd wedi cael profiadau trawmatig yn wynebu mwy o berygl o gael problemau iechyd meddwl yn ddiweddarach yn eu bywyd, yn ogystal â phroblemau iechyd corfforol, anawsterau o ran eu perthnasoedd ac maen nhw’n fwy tebygol o gael profiadau ymosodol pellach.

Mae gwella ar ôl trawma’n gyffredin ac yn bosib.

Fydd pawb sydd wedi gweld digwyddiad(au) trawmatig ddim yn datblygu symptomau straen trawmatig. Bydd llawer yn gwella gyda chymorth a chefnogaeth gan deulu, ffrindiau a'r gymuned, ac mae perthnasoedd rhagweladwy, diogel a meithringar yn hanfodol bwysig.

 • Mae llawer o bethau mae pobl ifanc yn gallu eu gwneud er mwyn dod yn fwy gwydn.
 • Mae llawer o bethau mae rhieni a gofalwyr yn gallu eu gwneud er mwyn helpu unigolyn i wella.
 • Mae llawer o bethau mae gweithwyr proffesiynol a gweithwyr rheng flaen yn gallu eu gwneud er mwyn helpu babanod, plant a phobl ifanc i wella ar ôl effeithiau digwyddiad(au) trawmatig. 
 • Mae Triniaethau Therapi Arbenigol Effeithiol ar gael i blant a phobl ifanc sy'n datblygu Anhwylder Straen Wedi Trawma ac Anhwylder Straen Wedi Trawma Cymhleth.

Mae pob cyswllt â baban, plentyn neu berson ifanc, waeth pa mor fyr, yn gyfle gwerthfawr i gael effaith gadarnhaol ar allu plentyn i wella. Mae cyfleoedd lu bob dydd i effeithio’n gadarnhaol ar les emosiynol plentyn neu berson ifanc ac i helpu i feithrin gwydnwch a’i helpu i wella.

Pryd a sut i ofyn am gymorth:

Mae'n bwysig gwybod pryd i ofyn am gymorth a sut i gael cymorth pwrpasol neu arbenigol ychwanegol er mwyn helpu i wella (gweler y tab ‘Cael cymorth’ am fwy o wybodaeth)