Neidio i'r prif gynnwy

Ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Mae llif gwaith y ffoaduriaid a cheiswyr lloches wedi cael ei ddatblygu i wella’r mynediad at gymorth iechyd meddwl o ansawdd uchel i’r rheiny sydd wedi cael eu gorfodi i fudo ac sydd wedi cael profiadau trawmatig. Yn ôl ymchwil, mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn mwy o berygl o wynebu heriau iechyd meddwl, fel Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD). Gallai hyn fod o ganlyniad i'r profiadau maen nhw wedi eu dioddef yn eu mamwlad (e.e. rhyfel, tlodi, dadleoli, profedigaeth, artaith), wrth hedfan (e.e. camfanteisio eto fyth) ac wrth ailymgartrefu yn eu gwlad newydd (e.e. gelyniaeth gan y gymuned letyol). Mae’r boblogaeth hon yn wynebu sawl rhwystr rhag cael cymorth iechyd meddwl.

Mewn cydweithrediad agos â phobl gyda phrofiad byw, yn ogystal â chydweithwyr ar draws y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol, rydyn ni’n gwella’r mynediad at therapïau effeithiol sy’n seiliedig ar dystiolaeth i bobl sydd wedi cael profiadau trawmatig. Rydyn ni’n datblygu rhwydwaith ar gyfer rhannu arferion da, yn helpu i greu adnoddau a hyfforddiant sy’n addas i wahanol ddiwylliannau ac sydd wedi eu creu ar y cyd ar gyfer y staff sy’n rhoi cymorth i’r boblogaeth hon. Rydyn ni hefyd yn helpu i ddatblygu llwybr trawma sydd wedi ei seilio ar egwyddorion gofal seiliedig ar drawma.

Bydd rhagor o wybodaeth am waith y llif gwaith asesu a chanlyniadau’n cael ei chyhoeddi ar y dudalen hon unwaith y bydd ar gael.