Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfod â'r Tîm

Yr Athro Jon Bisson (BM FRCPsych, DM, Dip Clin Psychother) yw Cyfarwyddwr Straen Trawmatig Cymru.  Mae'n seiciatrydd sy’n ymarfer, yn Athro Clinigol Seiciatreg ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gyfarwyddwr Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol, sef menter genedlaethol sy’n rhoi cymorth i’r staff sy'n gweithio yn GIG Cymru.  Mae’n Ddirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl ac mae’n arwain ffrwd waith datblygu ymyrraeth y Ganolfan.  Mae Jon wedi cynnal llawer o astudiaethau ymchwil sydd wedi dylanwadu ar ymchwil ac ymarfer yn y maes straen trawmatig.  Roedd yn gyd-gadeirydd Grŵp Datblygu Canllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) ar gyfer Anhwylder Straen Wedi Trawma, sef y grŵp cyntaf o’r fath yn y DU, ac mae’n cadeirio Pwyllgor Canllawiau Triniaeth y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Straen Trawmatig.  Datblygodd GIG Cymru i Gyn-filwyr ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac ef oedd cyfarwyddwr cyntaf y gwasanaeth. 

Dr Annette Leponis (BSc (HONS), PhD, DClinPsy) yw Dirprwy Gyfarwyddwr Straen Trawmatig Cymru a Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol. Dechreuodd Annette ei gyrfa fel tiwtor prifysgol tra’n cwblhau ei PhD mewn anhwylderau bwyta. Yna hyfforddodd fel Seicolegydd Clinigol, gan weithio yn y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion trwy gydol ei gyrfa, gan ddarparu a datblygu Gwasanaethau Seicoleg o fewn Timau Iechyd Meddwl Cymunedol, gan ddylunio a datblygu gwasanaeth seicoleg ar gyfer staff y GIG yn fwyaf diweddar. Ers blynyddoedd lawer, mae Annette wedi gweithio gyda phobl sydd wedi profi trawma, gan ddatblygu diddordeb arbennig gan weithio gyda'r rhai sydd wedi profi trawma difrifol a chymhleth. Mae Annette yn Ymgynghorydd Dadsensiteiddio ac Ailbrosesu Symudiadau’r Llygaid (EMDR), Ymarferydd Therapi Dadansoddol Gwybyddol achrededig (CAT), ac ymarferydd Therapi Ymddygiad Dialectig (DBT). Ei gwerthoedd craidd yw tosturi a charedigrwydd.

Mae Dr Thomas Hoare (BSc, MSc, D.Clin.Psy) yn Seicolegydd Clinigol ac yn Arweinydd Therapïau Seicolegol ar gyfer ffrwd waith Plant a Phobl Ifanc a ffrwd waith Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches gyda Straen Trawmatig Cymru. Ac yntau wedi hyfforddi yn Llundain ac yng Nghymru, mae gan Thomas brofiad o’r maes clinigol a maes ymchwil yn y GIG (wrth weithio mewn gwasanaethau fforensig a gwasanaethau iechyd meddwl plant a theuluoedd), yn ogystal ag yn y trydydd sector. Mae hefyd wedi treulio nifer o flynyddoedd yn gweithio mewn sefyllfaoedd o argyfwng dyngarol, yn asesu anghenion iechyd meddwl ac yn datblygu gwasanaethau cymorth seicogymdeithasol ledled Affrica a'r Dwyrain Canol. Mae wedi ysgrifennu nifer o bapurau academaidd ac adroddiadau meddygol-gyfreithiol ym maes iechyd meddwl ffoaduriaid a cheiswyr lloches, ac mae'n frwdfrydig am hybu datblygiad gwasanaethau i bobl y mae trawma yn effeithio arnynt.

Dr Dave Williams (BM, MSc, FRCPsych) yw Cynghorydd Annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc. Mae hefyd yn Gadeirydd Plant yng Nghymru ac yn aelod o Gyngor Trawma'r DU. Yn ogystal â hynny, mae Dave yn Seiciatrydd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc yn y Tîm Anabledd Dysgu Plant a Phobl Ifanc yn ne-ddwyrain Cymru. Mae wedi datblygu gwasanaethau amlasiantaeth integredig gydag awdurdodau lleol, maes addysg, y trydydd sector a'r sector gwirfoddol yn ne-ddwyrain Cymru. Ymhlith ei gyhoeddiadau mae ei waith o astudio goroeswyr Aberfan 30 mlynedd ar ôl y drychineb.

 
Lilith Gough (BA hons, MFA, MA, goruchwyliaeth PGDip, cwnsela PGDip, CYP, CET, MA seicotherapi celf) yw'r Uwch Ymarferydd Clinigol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc a Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yn y ganolfan Straen Trawmatig Cymru. Mae hi'n seicotherapydd celf sydd wedi'i chofrestru o dan y Cyngor Proffesiynau Gofal ac Iechyd. Hyfforddodd ymhellach mewn cwnsela plant a phobl ifanc trwy ei meistr yn PDC. Mae ganddi ddeng mlynedd o brofiad o weithio gyda goroeswyr trais a cham-drin rhywiol ac mae wedi gweithio yn y trydydd sector yn ystod y cyfnod hwn. Mae hi'n oruchwyliwr clinigol. Mae hi wedi'i hyfforddi mewn Dadsensiteiddio ac Ailbrosesu Symudiadau'r Llygaid (EMDR), Therapi Datguddiad Naratif (NET), Therapi Gwybyddol Ymddygiadol sy’n canolbwyntio ar drawma (TF-CBT), Therapi Trawma a Chwnsela (CATT) ac mae hefyd wedi'i hyfforddi mewn therapi trawma somatig. Mae hi wedi cyhoeddi llyfr i helpu i gefnogi plant iau sydd wedi'u heffeithio gan drawma trwy stori ddarluniadol o'r enw 'Helping the Hare Who Hurts'. Mae Lilith yn angerddol am gydgynhyrchu, cydweithio a chyd-greu ac mae wedi gweithio ar greu pecynnau sefydlogi trawma gyda defnyddwyr gwasanaeth a'u cyd-gyflwyno gyda defnyddwyr gwasanaeth hefyd. Mae hi hefyd yn wneuthurwr printiau ac yn ei hamser ei hun yn gwneud torluniau pren ar raddfa fawr.
 

Dr Mathew D Hoskins (MBBCh MSc MRCPsych) yw Seiciatrydd Ymgynghorol Arweiniol Straen Trawmatig Cymru i oedolion. Mae’n gweithio hefyd fel Ymgynghorydd Seicatrig mewn Gofal Dwys ac mae ganddo brofiad o ddefnyddio therapïau seicolegol sy’n canolbwyntio ar drawma. Mae Mathew wedi cyhoeddi sawl adolygiad systematig a metaddadansoddiad o therapïau ffarmacolegol ar gyfer Anhwylder Straen ar ôl Trawma, ac mae ei waith diweddaraf wedi llywio’r Canllawiau Ymarfer gan y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Straen Trawmatig. Ar hyn o bryd, ef yw’r Prif Ymchwilydd ar gyfer astudiaeth Cam II o therapi â chymorth MDMA ar gyfer Anhwylder Straen ar ôl Trawma yng Nghaerdydd. Bydd yr astudiaeth hon yn cael ei chynnal yn fuan.